Pravila in pogoji

BELINKA – KAMPANJA „PRAZNUJTE PRIJATELJSTVO Z NAMI“

Organizator nagradne igre Praznujte prijateljstvo z nami


1. člen
Ta dokument določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri Praznujte prijateljstvo z nami (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Belinka-Belles, d.o.o., Zasavska 95, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju: organizator ali naročnik). 
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Belinka Belles in njene 70. obletnice s spodbujanjem uporabnikov k ustvarjanju e-kartic na temo prijateljstva, eno izmed temeljnih vrednot Belinkine filozofije. 

Potek nagradne igre 


2. člen 
Nagradna igra bo potekala od 23. 4. 2018 do vključno 4. 6. 2018 do polnoči. Selekcija nagrajecev bo izvedena najkasneje v 5 delovnih dneh po zaključku nagradne igre, nagrajenci pa bodo o izidu in podelitvi nagrad obveščeni najkasneje 5 delovnih dni po izvedeni selekciji. Vsi nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.celebrate-friendship.com v zavihku Nagrajenci najkasneje 5 delovnih dni po izvedeni selekciji.

3. člen 
Nagradna igra bo potekala na spletni strani www.celebrate-friendship.com (v nadaljevanju: spletna stran), do katere bo možno dostopati tudi s klikom na banner, Facebookov ali kak drug oglas oziroma promocijsko sporočilo vezano na omenjeno nagradno igro.
 
Uporabnik se bo v nagradno igro lahko vključil tako, da bo obiskal spletno stran www.celebrate-friendship.com. Po seznanitvi s kratkimi navodili glede sodelovanja v nagradni igri, bo uporabnik moral izbrati eno izmed 6 slik, ki bodo na voljo znotraj aplikacije. Zatem bo uporabnik moral vpisati svojo misel oziroma recept za pravo prijateljstvo in poimenovati svojo e-kartico. Uporabnik si bo nato pogledal predogled ustvarjene kartice in bo moral izbrati, ali želi popraviti tekst na svoji e-kartici (gumb Popravi) ali ustvariti e-kartico (gumb Ustvari) ali ustvariti e-kartico in sodelovati v nagradni igri (gumb Ustvari in sodeluj). V primeru, da bo uporabnik kliknil na gumb Ustvari in sodeluj, bo v naslednjem koraku moral izpolniti obrazec s svojimi podatki (ime, priimek, email), označiti, da se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri in klikniti na gumb „Sodeluj“, s čimer si bo uporabnik zagotovil sodelovanje v končnem izboru za nagrade. V tem koraku bo uporabnik lahko tudi označil, v kakšne namene lahko organizator obdeluje njegove osebne podatke. 

Ob zaključku ustvarjanja, se bo vsaka e-kartica skupaj z njenim poimenovanjem avtomatično pojavila znotraj zavihka Galerija na spletni strani, kjer bodo vsi obiskovalci spletne strani lahko zanjo glasovali, jo delili na družbenih omrežjih ali preko elektronske pošte, si jo prenesli in shranil na svoji napravi (npr. prenosniku) ali natisnili.

 

Pogoji sodelovanja


4. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična, izmišljena ali da za to obstaja tudi samo sum, si organizator pridružuje pravico, da takšnega udeleženca izključi iz nagradne igre brez predhodnega obvestila. Prav tako si organizator pridružuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena in priimka, elektronskega naslova in kasneje domačega naslova, davčne številke, davčnega urada). Organizator si tudi pridružuje pravico do zavrnitve oziroma odstranitve katerekoli neprimerne e-kartice v nagradni igri in izključitve avtorja neprimerne e-kartice iz nagradne igre po lastni presoji. Tudi v primeru suma izigravanja sistema glasovanja, si organizator pridružuje pravico, da po lastni presoji in brez potrebnega predhodnega obvestila iz nagradne igre izključi avtorja e-kartice, ki je v zelo kratkem obdobju pridobila abnormalno število glasov.

 
5. člen
Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani (zakonci, zunajzakonski partnerji, partnerji v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starši, otroci) v nagradni igri ne smejo sodelovati. Prav tako v nagradni igri ne morejo sodelovati pravne osebe.

 
6. člen 
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in je za vse udeležence brezplačno, vendar morajo pri tem sodelujoči sami poskrbeti za kritje vseh stroškov, ki nastanejo kot posledica sodelovanja v nagradni igri (npr. stroški za internetni dostop, stroški prenosa podatkov ipd.).

 
7. člen 
Posamezen udeleženec lahko večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar je posamezen uporabnik lahko nagrajen samo enkrat. 
Posamezen obiskovalec spletne strani lahko glasuje za več e-kartic. 


Pravila nagradne igre

 
8. člen 
S pričetkom sodelovanja v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema te pogoje sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni na spletni strani www.celebrate-friendship.com.  
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Nagrade in določitev nagrajencev

 
9. člen 
Ob zaključku nagradne igre se bo najkasneje v ponedeljek, 11. 6. 2018, izvedla selekcija, kjer bo tričlanska komisija določila 5 finalistov med vsemi, ki so sodelovali v nagradni igri, pri čemer organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno ali napačno izpolnjenih obrazcev. Pri izboru finalistov bo žirija upoštevala ujemanje prijateljske misli z izbrano sličico in izvirnost ter skladnost misli z vrednotami blagovne znamke Belinka Belles.
 
Žirijo, ki bo med prispelimi prijavami izvedla selekcijo finalistov, sestavljajo: 
 • Manja Robič-Zima, vodja blagovne znamke Belinka Belles,
 • Petra Slabe, vodja blagovne znamke Helios,
 • Tanja Knez, strokovna sodelavka za tržno komuniciranje.

Organizator bo pri določitvi nagrad upošteval odločitev žirije na podlagi zgoraj določenih kriterijev. Organizator bo upošteval tudi »glas ljudstva«, saj bo med 5 finalisti, ki jih bo določila žirija, podelil glavno nagrado finalistu, ki bo s svojo e-kartico uspel zbrati tudi največ glasov in na ta način pridobiti konsenz ne samo žirije, ampak tudi ljudstva; ostali finalisti pa bodo prejeli tolažilne nagrade.
V primeru, da bosta dva ali več finalistov imela enako število glasov, bo pri določitvi nagrajenca nagradne igre imela glavno besedo žirija. 
Izbor finalistov s strani žirije je dokončen in pritožbe zoper njega niso možne. 

 
10. člen 
Ob zaključku nagradne igre bo organizator podelili spodaj navedene nagrade:
 
 • glavna nagrada (1 nagrajenec): 1x prijateljski paket presenečenja v vrednosti do 500 EUR*  
 • tolažilne nagrade (4 nagrajenci): 1x Belinkin izdelek**

*Prijateljski paket presenečenja sestavljajo izdelki, ki so povezani z zabavnim in sproščujočim koriščenjem prostega časa v družbi prijateljev in bližnjih (1x polaroidni fotoaparat, Mini Film za polaroidni fotoaparat – 40 listov, 1x foto album za polaroidne fotografije, 2x lesen okvir za sliko, 2x sončna očala z lesenim okvirjem, 2x unikatna skodelica).  
**Izdelek in odtenek izdelka izbere nagrajenec na spletni strani http://www.belinka.com/. Organizator bo nagrajencu za nagrado poslal izbran izdelek v izbranem odtenku v najmanjši embalažni enoti izbranega izdelka.

Nagrade nagradne igre so omejene. Organizator bo podelil le zgoraj navedeno število nagrad. Podeljene nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive. 

11. člen
V primeru, da se glavni nagrajenec ne odzove v roku in na način, ki je predpisan v teh pravilih, se organizator lahko odloči, da glavno nagrado podeli rezervnemu nagrajencu.


12. člen 
Razglasitev nagrajencev bo objavljena na spletni strani www.celebrate-friendship.com  najkasneje 5 delovnih dni po izvedbi selekcije. 


13. člen 
V primeru, da je nagrada že podeljena, pa se kasneje izkaže, da je nagrajenec prišel do nagrade na način, ki ni v skladu s temi Pravili in pogoji, sme organizator zahtevati takojšno vrnitev nagrade oziroma njeno denarno protivrednost skupaj s povrnitvijo nastale škode.

Podeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev


14. člen 
Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja (9. člen teh pravil). 

 
15. člen 
Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki so ga navedli v obrazcu, in sicer najkasneje peti delovni dan po izvedeni selekciji. 

 
16. člen 
Organizator si pridružuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajencev ter njihove e-kartice na Facebook strani Belinka www.facebook.com/belinka.si, na spletnih straneh www.celebrate-friendship.com in http://www.belinka.com/ ter v ostalih komunikacijskih kanalih oziroma v drugih medijih, za kar nagrajenec ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

 
17. člen 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli ali odvzame nagrado, kadar: 
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov uporabnika in/ali, 
 • uporabnik s prejemom nagrade ne soglaša in/ali,
 • uporabnik krši ta pravila nagradne igre in/ali,
 • se nagrajenec v roku 7 dni po razglasitvi končnih rezultatov s strani organizatorja ne odzove na obvestilo za prevzem nagrade.
V vseh zgoraj navedenih primerih se nagrada ne podeli.

Prevzem nagrade

 
18. člen 
Nagrajenci, ki sprejmejo nagrade, so kot davčni zavezanci organizatorju dolžni sporočiti osnovne osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka, davčni urad). Osebe, mlajše od 18 let, morajo organizatorju predložiti tudi lastnoročno podpisano pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov za prevzem nagrade. Vse nagrade bodo poslane po pošti na naslove, ki jih bodo nagrajenci za namen prevzema nagrade posredovali organizatorju. 

 
19. člen 
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 in nasl.) in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.
 

20. člen
Vsi prejemniki nagrad morajo po prejemu obvestila za prevzem nagrade s strani organizatorja, le-temu posredovati vse potrebne podatke najkasneje v roku 7 dni od prejetja obvestila, sicer jim organizator ne podeli nagrade.

Osebni podatki sodelujočih

 
21. člen 
Organizator se zavezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v pisni obliki zahteva prenehanje obveščanja, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, kar pa utegne vplivati na njegove pravice, ki izhajajo iz sodelovanja v tej nagradni igri (zlasti na primer podelitev nagrade). Uporabnik to stori po elektronski pošti na naslov #EM#6f656862726446656d656365676c207c79#EM# ali pisno na naslov Belinka-Belles, d.o.o., Zasavska 95, 1231 Ljubljana-Črnuče. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila, bo družba Belinka-Belles preprečila uporabo osebnih podatkov uporabnika za namene obveščanja v zvezi z nagradno igro.
Organizator podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen podatkov, ki jih bo v skladu s temi splošnimi pogoji javno objavil (imena in priimki avtorjev nagrajenih e-kartic), in svojim pogodbenim partnerjem, ki bodo podatke obdelovali le v organizatorjevem imenu in za njegov račun. Podatke nagrajencev bo organizator posredoval pristojnemu davčnemu organu.
Organizator bo osebne podatke sodelujočega sam in po pogodbenih partnerjih obdeloval tudi na podlagi izrecne privolitve sodelujočega, vendar samo za namene, v katere je sodelujoči še posebej izrecno privolil. Organizator je sodelujočega na spletni strani tudi ustrezno obvestil o njegovih pravicah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

23. člen 
Sodelujoči je seznanjen, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenim partnerjem, s katerimi ima organizator sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Ti lahko obdelujejo v nagradni igri pridobljene podatke izključno v imenu in za račun organizatorja za zgoraj navedene namene in le dokler jih sme obdelovati organizator.

Prekinitev nagradne igre 

 
24. člen 
V primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, se nagradna igra lahko prekine. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.


Odgovornost in reševanje sporov 

 
25. člen
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 • nedelovanje spletne strani: www.celebrate-friendship.com ali http://www.belinka.com/ ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;
 • nedelovanje spletnih oglasov, ki vodijo do spletne strani: www.celebrate-friendship.com ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;
 • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
 • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;
 • vsakršne posledice, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade;
 • izgubljene pošiljke ter napačno navedenih kontaktnih podatkov.

26. člen
V primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri organizator nagradne igre ne prevzema odgovornosti. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Avtorstvo


27. člen
Vsak udeleženec nagradne igre bo objavil unikatno misel, ki bo pojmovano kot avtorsko delo. Udeleženec nagradne igre kot imetnik izključne pravice do priznanja avtorstva na avtorskem delu soglaša, da se pri javni objavi njegovega dela in/ali njegovi predelavi navedejo njegovi podatki z navedbo naziva organizatorja, saj je bilo delo ustvarjeno v okviru nagradne igre organizatorja. 

Z objavo e-kartice v sklopu nagradne igre, avtor le-te daje organizatorju svoje izrecno in nepreklicno dovoljenje, da ustvarjeno e-kartico (v nadaljevanju: avtorsko delo) neomejeno reproducira v vseh medijih (TV, tisk, radio, splet), na promocijah, razstavah, festivalih, drugih oblikah javnih predstavitev in v promocijskih sporočilih vseh formatov. Udeleženec z udeležbo v nagradni igri organizatorju podeljuje izključno, teritorialno neomejeno pravico in za ves čas trajanja pravic neodplačno prenaša vse materialne avtorske pravice, vključno s pravico do uporabe dela v predelani obliki. Poleg tega udeleženec podeljuje organizatorju tudi izključno pravico do shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico do vizualnega snemanja ter pravico do uvoza avtorskega dela v vse države. Udeleženec nagradne igre soglaša, da se lahko pridobljene pravice prosto prenašajo na tretje osebe in se odpoveduje avtorskemu honorarju ali nadomestilu za prenos materialnih avtorskih pravic ter prenaša te pravice na organizatorja nagradne igre neodplačno z namenom darila.

28. člen
Vsak avtor e-kartice, ne glede na to ali sodeluje v nagradni igri ali ne, je v celoti sam odgovoren za napisano misel na spletni strani. V primeru, da se udeleženec odloči za deljenje že obstoječega citata ali misli, je v celoti sam odgovoren za pravilno navajanje vira.

Končne določbe


29. člen
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

 
30. člen
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pričujočih pravil. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence lahko obveščal z objavami na Facebook strani Belinka www.facebook.com/belinka.si ali na spletni strani www.celebrate-friendship.com  ali http://www.belinka.com/. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.
 

Ljubljana, 20. 4. 2018